Anna Nowak prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą 4HR ANNA NOWAK od 2004 roku, projekty edukacyjne dla dorosłych prowadzi od 2001 roku. Anna Nowak jest trenerem umiejętności społecznych i zarządzania (ok. 1500 dni szkoleniowych), coachem (ok. 800 sesji), konsultantem, wykładowcą akademicki (min. przedmiotów doradztwo zawodowe, praca i organizacja), diagnostą narzędziami PTP, która to przygotowuje i prowadzi działania wspierające rozwój kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników z wykorzystaniem dorobku psychologii empirycznej – praktyk opartych na dowodach naukowych (evidence based). Wnioskodawca pracowała jako trenerka, coach i doradca zawodowy w kilkudziesięciu projektach finansowanych z EFS (mi. Siewca Wiedzy, Siła Przywództwa, Sukcesja stanowisk, Model wspierania partnerów społecznych i gospodarczych we wzroście adaptacyjności przedsiębiorstw i innych finansowanych z POKL- projekt innowacyjny, Trener drugi zawód nauczyciela, projektach dotyczących przekwalifikowania w ramach ZPORR, rozwoju przedsiębiorczości kobiet SPO RZL, czy restrukturyzacji i outplacemantu z funduszy przedakcesyjnych).. W latach 2012-2014 konsultant merytoryczny i autorka produktów w innowacyjnym projekcie dotyczącym dialogu społecznego. Autorka publikacji z zakresu zarządzania dialogiem społecznym oraz procesem sukcesji i mentoringu oraz współautorką podręcznika. Nowak A., Stanek A. (2015) pt. „Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?” TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON, autorka e-learningu pn. „Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji”, autorka kliku scenariuszy filmów edukacyjnych oraz podręczników trenera zawierających innowacyjne ćwiczenia oparte na solidnych podstawach merytorycznych (e-publikacje). Aktualnie konsultant merytoryczny w projekcie ponadnarodowym pn. „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50” (POWER) współpraca z Niemcami i Bułgarią. Anna Nowak od 1992 roku była wolontariuszką w Towarzystwie Pomocy Młodzieży. Posiada doświadczenie jako wolontariusz w Polsce (np. organizacja pomocy dla powodzian), jak i za granicą (UK,Szkocja, Hiszpania). Posiada doświadczenia w pracy ze skazanymi (jako kurator), związkami zawodowymi, bezrobotnymi i dyskryminowanymi (kobiety bezrobotne, repatrianci, młodzież z obszarów wiejskich regionów uboższych). Poprzez aktywność w Fundacji, promuje dobre praktyki zarządzania. Współpraca z katedrą Filmu i Nowoczesnych Mediów UAM w zakresie stażu polegającego na produkcji filmowej. 

W ramach pracy naukowej w grancie z Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem Profesor dr hab. Anny Marii Zalewskiej bada osoby dorosłe podejmujące się kształcenia w nowym zawodzie.

  

Maciej Kościelniak prowadzi od roku 2007 działalność gospodarczą pod nazwą VIZ-LINE STUDIO MACIEJ KOŚCIELNIAK. Aktywny w pracy naukowej związanej z tematyką psychologiczną (zatrudniony w projekcie grantowym pt. „Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mechanizmów kompensacyjnych”, realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki). Autor publikacji w pismach naukowych, licznych wystąpień konferencyjnych oraz prelekcji i warsztatów podczas targów pracy (dot. m.in. psychologii konfliktów organizacyjnych, psychologii osobowości, zachowań w warunkach ryzyka i niepewności - oraz mechanizmów manipulacji kontekstem). Jest wyłącznym autorem narzędzia BP6 (Business Personality 6), mierzącego szerokie spektrum motywacji zawodowych u osób planujących swoją ścieżkę zawodową. Posiada certyfikat międzynarodowej metody analizy motywacyjnej potencjału pracowniczego (MAPP3) i aktywnie korzysta z niej w procesach rekrutacji oraz optymalizacji HR w firmach. W pracy zawodowej korzysta z gamy narzędzi oferowanych przez PTP oraz buduje własne narzędzia psychometryczne w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta. Posiada kilkaset godzin doświadczenia w pracy coachingowej, specjalizując się głównie w coachingu kariery oraz rozwoju osobistego. Korzysta z technik dialogu motywującego. Ma doświadczenie w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Eko Salus); świadczył usługi w zakresie psychometrycznej diagnozy kompetencji oraz motywacji zawodowych w projektach finansowanych ze środków EU (Stowarzyszenie B-4). Realizował wiele komercyjnych projektów w zakresie outsourcingu HR na rzecz podmiotów państwowych (np. Lasy Państwowe) oraz prywatnych. W latach 2014-2016 zasiadał w radzie Fundacji De Novo - specjalizującej się w nowoczesnych metodach aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem (pracując jednocześnie aktywnie na rzecz fundacji jako psycholog i coach). Jest wykładowcą akademickim, specjalizującym się m.in. w tematyce psychologii społecznej.