„Mapa przekwalifikowania zawodowego” jest realizowana w ramach projektu PO-PO-JUTRZE: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą tego przedsięwziecia jest dostarczenie wiedzy osobom rozważającym zmianę wyuczonego lub wykonywanego zawodu – zarówno pod względem możliwych uwarunkowań socjo-demograficznych, jak równiez cech psychologicznych.

Cel innowacji społecznej:

Głównym celem proponowanej innowacji społecznej jest pomoc osobom pracującym (z kilkuletnim stażem zawodowym) w rozwiązaniu problemu utraty motywacji do pracy w wyniku niedopasowania zawodowego. Celem innowacji jest zwiększenie wiedzy w zakresie kluczowych zasobów i ograniczeń w kontekście przekwalifikowania. Cel zrealizowany zostanie poprzez diagnozę zasobów osoby dorosłej, ich ocenę i wskazanie obszarów do dalszej pracy związanej z przekwalifikowaniem (diagnoza i raport z diagnozy – będący zindywidualizowaną informacją o sobie w kontekście środowiska pracy, teraz i w przyszłości). Innowacja będzie uwzględniała w szczególności potrzeby mężczyzn, osób w wieku 40+ oraz niepełnosprawnych.

Produkt innowacji:

Produktem innowacji będzie zintegrowany, psychometryczny model kwestionariuszowy, pozwalający na numeryczne określenie szans na udaną zmianę zawodu, z wyszczególnieniem silnych i słabszych stron użytkownika w tym procesie. Będzie to algorytm, który na podstawie otrzymanych danych (ekonomicznych, demograficznych, psychologicznych) przedstawi w formie numerycznej prawdopodobieństwo udanej zmiany zawodu oraz określi silne i słabe strony użytkownika w tym procesie (cechy, zasoby, kompetencje, itp.) Model będzie również tworzył pisemne informacje zwrotne, ułatwiające zrozumienie oraz interpretację wyników. W aspekcie technicznym skalowalność projektu będzie polegała na możliwości dystrybucji wygenerowanych raportów w formie internetowej (strony www organizacji, e-mail) – czy na nośnikach zewnętrznych (jak CD, pendrive). Model predykcji w formule online daje również możliwość znacznego (praktycznie nieograniczonego) rozszerzenia funkcjonalności (jeśli zostanie wybrany do upowszechnienia).